Statut Fundacji

 

Statut Fundacji "KUŹNIA WIKINGÓW"

 

Tekst jednolity z dnia 16 stycznia 2018 r.

 

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

 1. Fundacja pod nazwą "KUŹNIA WIKINGÓW", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Bielecką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 grudnia 2017 roku przed notariuszem Adamem Grzybczykiem prowadzącym kancelarię notarialną w Rybniku (Rep. A nr 7686/2017).

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 5. Siedzibą fundacji jest miasto Rybnik.

 6. Fundacja posiada osobowość prawną.

 7. Organem nadzorującym Fundację jest Minister Sportu i Turystyki.

 8. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne.

 10. Fundacja używa pieczęci z nazwą fundacji wyróżniającym ją znakiem graficznym.

 11. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

 12. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych prawem określonych.

 13. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd Fundacji.

 

 

 

Rozdział II – Cele Fundacji

 

§ 2

Cele główne fundacji

 

 1. Propagowanie żeglarstwa w szczególności poprzez organizowanie wypraw oceanicznych, pełnomorskich i śródlądowych.

 2. Ratowanie, renowacja i utrzymanie jachtów żaglowych i innych jednostek pływających.

 

 

 

§ 3

Cele poboczne fundacji

 

 1. Propagowanie i promocja żeglarstwa, sportów wodnych, sportów ekstremalnych oraz innych sportów i rekreacji.

 2. Promocja kultury marinistycznej oraz kultywowanie tradycji żeglarskich, ceremoniału morskiego i tradycji bandery polskiej.

 

 1. Wspieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach, w szczególności żeglarstwa morskiego, młodzieżowego, senioralnego oraz żeglarstwa osób niepełnosprawnych.

 2. Wspieranie wszelkich form działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem i sportem.

 3. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zwierząt wodnych i lądowych.

 4. Wspieranie działań mających na celu dostosowanie infrastruktury wodnej oraz przystosowanie sprzętu do potrzeb korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne.

 5. Rozwój kadry żeglarskiej w Polsce i za granicą.

 6. Poprawa bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów.

 7. Pomoc zawodnikom dążącym do osiągnięcia sukcesów w sportach żeglarskich a tym samym promocji polskiego żeglarstwa na świecie.

 8. Wspieranie startów załóg w regatach w kraju i poza granicami.

 9. Wyrównywanie szans dla osób z rodzin ubogich i wykluczonych społecznie w dążeniach do realizacji pasji sportowych w kraju i poza granicami RP.

   

 

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Pozyskiwanie jachtów z darowizn oraz zakup ze środków własnych.

 2. Budowę i eksploatację jachtów potrzebnych do realizacji celów statutowych fundacji.

 3. Gromadzenie funduszy na zakup, renowację oraz utrzymanie jachtów.

 4. Zakup lub wynajem sprzętu i wyposażenia na rzecz realizacji celów statutowych.

 5. Organizowanie wypraw oceanicznych i pełnomorskich na jednostkach własnych, powierzonych oraz wyczarterowanych.

 6. Organizowanie regat i imprez o tematyce sportowej.

 7. Organizowanie obozów żeglarskich i sportowych.

 8. Organizowanie rejsów stażowych i szkoleniowych oraz treningów dla osób niepełnosprawnych, seniorów i młodzieży.

 9. Organizowanie oraz współfinansowanie rejsów na jachtach przystosowanych do obsługi przez osoby niepełnosprawne oraz seniorów.

 10. Pozyskiwanie i udostępnienie sprzętu żeglarskiego i sportowego.

 11. Wspieranie finansowe oraz rzeczowe propagowania kultury marinistycznej (np. organizowanie imprez masowych, regat, sponsorowanie nagród, wydawanie książek, muzyki itd.)

 12. Zakup sprzętu oraz pomocy medycznej dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów związanych z realizacją celów statutowych.

 13. Pokrywanie kosztów związanych z przystosowaniem jachtów oraz jednostek pływających do użytkowania przez osoby starsze i niepełnosprawne.

 14. Finansowanie obozów i treningów załóg przygotowujących się i startujących w regatach oraz imprezach o tematyce marinistycznej.

 15. Finansowanie oraz wspieranie organizowania obozów sportowych i żeglarskich.

 16. Współfinansowanie zajęć, sprzętu i opieki trenerów dla osób wykluczonych społecznie i z rodzin ubogich.

 

 

 

§ 5

Dalsze postanowienia

 

 1. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może wspierać działalność innych fundacji, klubów, stowarzyszeń a także osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 2. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

 3. Zmiana celów Fundacji wskazanych w niniejszym Statucie wymaga zgody Fundatora.

   

 

Rozdział III - Majątek Fundacji

 

§ 6

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7

 

Dochody Fundacji

 

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

  1. darowizn, spadków i zapisów;

  2. Dotacji, datków i subwencji;

  3. Dochodów uzyskanych ze zbiórek i imprez publicznych oraz z akcji promocyjnych;

  4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

  5. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 5. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji tj. na cele działalności pożytku publicznego.

 6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach, lokatach bankowych i papierach wartościowych.

 7. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

 

Rozdział IV – Organy Fundacji

 

§ 8

 

Organy Fundacji

 

1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne organy, w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową oraz inne, jeżeli Zarząd uzna je za konieczne.
3. Nowe organy w Fundacji powołuje Fundator na wniosek Prezesa Zarządu.

 

 

 

§ 9

 

Fundator

 

 1. W ramach działalności Fundacji, Fundator podejmuje następujące decyzje:

 

 1. Powołanie pierwszej Rady i pierwszego Zarządu

 2. Uzupełnianie składu Rady, w przypadku braku minimalnej liczby członków Rady

 3. Wskazywanie kandydatów na członków Rady i członków Zarządu

 4. Udzielanie zgody na zmianę statutu Fundacji

 5. Udzielanie zgody na połączenie Fundacji z inną fundacją

 6. Udzielanie zgody na likwidację Fundacji,

 7. udzielanie zgody na podpisywanie umów, których kwota przekracza wartość 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). W przypadku umów opłacanych cyklicznie, wartość umowy liczona jest jako suma opłat w ciągu 12 miesięcy.

 

 1. W przypadku powstania przyczyn wyłączających możliwość działania Fundatora, które uniemożliwiają wykonywanie przez niego statutowych uprawnień, jego wszelkie prawa przejmuje ustanowiony na piśmie pełnomocnik lub odpowiednio umocowany na piśmie członek Zarządu.

 

 

 

§ 10

 

Zarząd Fundacji

 

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd fundacji składa się z jednej lub więcej osób, przy czym maksymalna liczba członków Zarządu może wynosić pięć osób. Kadencja Zarządu – czas nieokreślony.

 

 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

 2. Fundator może sam pełnić funkcję Prezesa lub Członka Zarządu.

 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.

 4. Odwołanie członka Zarządu następuje m.in. w razie:

 

  1. Złożenia przez Członka rezygnacji.

  2. Zaniechania pełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż cztery miesiące.

  3. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa.

 

 1. Zarząd może uchwalić swój regulamin, który winien być zatwierdzony przez Fundatora.

 2. W przypadku śmierci Fundatora, Członków Zarządu będzie powoływał aktualny Prezes Zarządu, jeżeli natomiast w Fundacji została powołana Rada Fundacji wtedy Rada będzie wybierała Prezesa i Członków Zarządu.

 3. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i Członkowie Zarządu.

 4. Liczba członków Zarządu Fundacji musi pozostać nieparzysta.

 5. Fundator powołuje pierwszy zarząd w składzie:

 

  1. Piotr Ferenc – Prezes Zarządu Fundacji

 

 

 

§ 11

 

Cele zarządu

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż cztery razy w roku.

 4. Regulamin Zarządu określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

 5. Decyzje dotyczące zawierania umów z członkami Zarządu oraz ustalania zasad i wysokości ich wynagrodzenia, podejmuje Fundator.

 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

 

§ 12

 

Zadania zarządu

 

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich spawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

 

 

 

 1. Opracowuje plany działania i plany finansowe Fundacji. (cel nadrzędny)

 2. Kieruje bieżącą działalnością oraz zarządza majątkiem Fundacji.

 3. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych oraz wyników jej działalności finansowo – gospodarczej.

 4. Przyjmuje subwencje, dotacje, spadki, darowizny i zapisy.

 5. Występuje z wnioskami w sprawach przystąpienia Fundacji do innych fundacji, spółek i organizacji gospodarczych.

 6. Uchwala regulamin biura Fundacji, przyjmuje i zwalnia pracowników biura oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.

 7. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedstawia bilans z wnioskiem o udzielenie zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 8. Opracowuje wnioski o zmianę Statutu oraz połączenia i likwidacji Fundacji.

 

 

 

§ 13

 

Zasady reprezentacji

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: w przypadku zarządu jednoosobowego – jedyny członek Zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego – co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 3. W sprawach ze stosunku pracy, Fundację wobec członków Zarządu reprezentuje Fundator, a w przypadku ustanowienia Rada Fundacji.

 4. W pozostałych sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy.

   

 

§ 14

 

Rada Fundacji

 

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.

 2. W skład Rady wchodzi Fundator oraz inne osoby powołane oświadczeniem Fundatora.

 3. Osoby wskazane przez Fundatora, o których mowa w ust. 2 powyżej, mają prawo uczestniczenia w Radzie Fundacji z głosem doradczym.

 4. Fundator może być reprezentowany w Razie Fundacji przez osobę umocowaną do jego reprezentowania – w formie pisemnej.

 5. Wszystkie uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

 6. Do kompetencji Rady Fundacji należy

 

 1. uchwalenie wieloletnich programów działania Fundacji.

 2. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 4. podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji lub połączeniu z inną Fundacją.

 5. dokonywanie interpretacji postanowień Statutu Fundacji.

 

 

 

Rozdział V – Inne postanowienia

 

§ 15

 

Zmiana statutu Fundacji

 

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, większością 2/3 głosów w tym Prezesa, przy obecności co najmniej ¾ członków Zarządu Fundacji, oraz po uzyskaniu zgody Fundatora.

 

§ 16

 

Połączenie z inną fundacją

 

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku nowe cele fundacji mogą być sprzeczne z pierwotnymi.

 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatora.

 

§ 17

 

Likwidacja Fundacji

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.

 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

 

 

§ 18

 

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice.